Plannen/Planning ahead

Foto: Bich Tran

(English below)

Plannen

“A goal without a plan is just a wish.” ― Antoine de Saint-Exupéry, writer and pioneering aviator

Daar ben ik weer met een nieuw onderwerp; het plannen van dingen die voor jou belangrijk zijn. En ik heb ook nog wat bruikbare tips voor je!

Ken je dat? Je bent ergens druk mee bezig, je werk of iets anders dat af moet, en voor je het weet zijn er uren verstreken. Je had nog zo veel willen doen; opruimen, een vriend bellen, trainen, en je had boodschappen willen doen om gezond te gaan koken. Maar nu is het al laat en je sterft van de honger, dus bel je maar weer eens Thuisbezorgd en daarna plof je op de bank, het komt morgen wel…

En voor je het weet zijn er maanden verstreken en is er nauwelijks iets veranderd. En je wilde zo graag gezonder gaan leven, what happened?

Concretiseer alles op je lijstje

Maak een to do lijstje en maak alles op je lijstje concreet. Denk bijvoorbeeld na over hoe lang een activiteit duurt en krijg je het wel af als je er nu aan begint? Als je weet dat je iets niet afkrijgt, van te voren, dan geeft het geen gevoel van incompetentie of teleurstelling als je halverwege moet stoppen. Je weet wat je kunt verwachten.

Heb je al bedacht wat er mis kan gaan, of welke mensen je nodig hebt om deze taak te vervullen? Dit zijn zaken die belangrijk zijn bij het maken van een planning. En in sommige gevallen is het beter om bepaalde dingen morgen te doen. Dit geeft je rust. 

Wat is de reden dat je iets wil? Wil je het echt graag? Wat betekent het voor je? Ik hoor wel eens mensen die moeten gaan sporten, omdat hun man vindt dat ze moeten afvallen. Dan ligt de motivatie niet bij hunzelf. Behalve dat dit een nare situatie is voor deze mensen, hangt de slagingskans er van af, of ze het ook echt zélf willen. En wat mij betreft kan zo’n man de zenuwen krijgen, maar dit even te zijde 😉

De kracht van herhaling

Als je aan iets nieuws begint, dan kost het veel tijd voordat het echt nieuw gedrag is.

Neem bijvoorbeeld tanden flossen. Ik doe dit altijd na het ontbijt. Maar als ik een keer haast heb en het oversla, dan mis ik echt dat ik het niet gedaan heb. Dat komt omdat ik een vast tijdstip heb voor de activiteit tanden flossen. Dit maakt dat ik het mis als ik het oversla en het bijna automatisch doe, zonder over na te denken. Misschien heb jij zelf ook zoiets in jouw dagelijks leven. Grote kans dat je het elke keer op het zelfde moment van de dag doet, dit helt je om een patroon te krijgen en te behouden

Wanneer is het beste moment voor jou om te gaan sporten? Wanneer word je niet gestoord door iets anders, waardoor je het misschien niet gaat doen? 

Zodra je antwoord hebt op deze vraag, kun je het gaan inplannen. 

Wees reëel, wat is een haalbaar doel, als je kijkt naar hoe je week er uit ziet en hoeveel tijd je hebt? 

Ik hoor wel eens klanten zeggen “ik ga vanaf vandaag elke dag sporten”, terwijl ze dat nooit daarvoor hebben gedaan. Dat is nogal een overgang. Dit voornemen is te extreem, en daardoor niet vol te houden. Bovendien is het helemaal niet nodig, 3 keer per week  sporten is prima. 

Bepaal een gunstig tijdstip en een reële frequentie en je hebt een haalbaar plan. 

Zodra je dit blijft volhouden om regelmatig te doen, ga je nieuw gedrag aanleren.

Wat heeft prioriteit?

Er zweven een aantal dingen in je hoofd rond (of op je tafel) die gedaan moeten worden. Begin vandaag nog met het maken van een lijst van alles wat belangrijk is en moet gebeuren.

Als je een lijst gemaakt hebt met activiteiten die moeten gebeuren of die je wilt doen, zitten er meestal dingen tussen die consequenties hebben als je ze niet doet. Als je die rekening bijvoorbeeld niet betaald, dan krijg je een aanmaning. Dit zorgt er voor dat je dit soort activiteiten wel op tijd kunt volbrengen. Bij dingen zoals sporten ligt het meestal wat anders.

Als je geen zin hebt om te gaan sporten en je stelt het al een paar dagen uit, en je neemt het je wel telkens voor om te gaan doen, dan is de kans groot dat je hierover zelfverwijt hebt. 

Misschien heb je gedachten zoals: “Waarom doe ik het niet?” Of “Wat ben ik toch een nietsnut?” Door dergelijke gedachten krijgt de activiteit sporten een hele zware lading van negativiteit en wordt het steeds moeilijker om te gaan doen. 

Formuleer eens voor jezelf wat het je oplevert als je het wel doet. 

Geloof het of niet; bijna niemand heeft ooit zin om te gaan sporten. Ook die gespierde Instagram kerels met hun kettlebells niet. Sterker nog; tijdens het sporten is het soms ook niet prettig. Maar…. het gevoel als je klaar bent is bij 99,9% van alle mensen trots of positief. En dit motiveert genoeg om er voor te zorgen het wél te doen. Dat kan voor jou ook zo zijn!

Denk er eens over na tegen welke dingen van je to do lijstje je het meest op ziet. Welke dingen schuif je het vaakst voor je uit?

Begin met het vervelendste van je lijst, en je zult je ontzettend opgelucht voelen als het klaar is, je zal positieve gedachten hebben en vertrouwen in je eigen gedrag, “yes, ik kan het wél!”

Plan daarom je workouts zo vroeg mogelijk op de dag, get it over with, het sporten zelf, maar ook het feit dat je gedaan hebt wat je je hebt voorgenomen zorgt voor een positief gevoel de hele dag door.

Stop met multitasken

Als je te veel tegelijk doet, of ergens mee bezig bent en er komt wat tussen door, slaan de stoppen door. Er is niks vermoeiender dan multitasken. Het is een van de grootste veroorzakers van stress. Doe meerdere dingen tegelijk en je doet alles halfslachtig. 

Zet je telefoon op stil, laat ze maar even wachten en focus je op waar je mee bezig bent. Het geeft ongelooflijk veel rust om hier mee te stoppen. Je hoeft niet 24 uur per dag bereikbaar te zijn en je hoeft ook niet meteen te antwoorden. Het kan wachten!

Beloon jezef

Een nieuwe gewoonte aanleren kost veel tijd, veel herhaling en het zal de grootste kans van slagen hebben als je het consequent inplant op een voor jou gunstig moment op je dag en er steeds energie aan schenkt en mee bezig bent. 

En als je het doet, geef jezelf dan een denkbeeldig schouderklopje. Als je een maand hebt volbracht, mag je jezelf echt een beloning geven. Bedenk iets wat een goede beloning voor jezelf is. Maar ook na 3 maanden, 6 maanden en na een jaar. Het kost moeite en het is geweldig als het je lukt!

Veel succes!

Ik hoor graag over jouw ervaringen, maar ook als je nog meer handige tips hebt, laat het me weten!

Sita

————

Photo: Bich Tran

Planning ahead

“A goal without a plan is just a wish.” – Antoine de Saint-Exupéry, writer and pioneering aviator

Here I am again with a new topic; planning things that are important to you. I have some useful tips for you!

Do you recognise this situation? You are working on something, something that needs to be done, and before you know it, hours have passed. You wanted to do so much more; cleaning up, calling a friend, working out, and you wanted to do some shopping to cook healthy. But now it is already late and you are starving, so you order take out and lay on the couch, “I will do it tomorrow” …

And before you know it months have passed and hardly anything has changed. And you wanted so badly to live a healthier life, what happened?

Make everything specific on your list

Make a to do list and think about each thing on your list. For example: how long does an activity last and can you finish it if you start it now? If you know in advance that you will not be able to finish something, then there is no feeling of incompetence or disappointment if you have to stop halfway through. You know what to expect.

Have you figured out what could go wrong or what people you need to fulfill this task? These are things that are important when making a list. And in some cases it is better to do certain things tomorrow. This gives you peace of mind.

What is the reason you want something? Do you really want it? What does it mean to you? I sometimes meet people who have to exercise because their husbands think they should lose weight. Then the motivation is not their own. Besides the fact that this is a bad situation for these people, the chance of success depends on whether they really want it themselves. And as far as I am concerned, that husband is a jerk! 😉

The power of repetition

When you start something new, it takes a lot of time before it is new behavior.

Take flossing teeth, for example. I always do this after breakfast. But if I’m in a hurry and skip it, I really miss that I didn’t. That’s because I have a fixed time for the flossing activity. This makes me miss it if I skip it and do it almost automatically, without thinking about it. Maybe you yourself have something like this in your daily life. There is a good chance that you do it at the same time of the day every time, this will help you to get and maintain a behaviour-pattern

When is the best time for you to exercise? When will you not be bothered by something else that might prevent you from doing it?

Once you have the answer to this question, you can start planning it.

Be realistic, what is an attainable goal, when you look at what your week looks like and how much time you have?

I sometimes hear customers say “I’m going to exercise every day from today”, even though they never did before. That is quite a transition. This intention is too extreme and therefore cannot be sustained. Moreover, it is not necessary at all, exercising 3 times a week is fine.

Set a favorable time and a realistic frequency and you have an achievable plan.

As soon as you continue to do this regularly, you will learn new behavior.

What has priority?

There are a number of things floating around in your head (or on your table) that need to be done. Start making a list of everything that is important and needs to be done today.

If you have made a list of activities that must be done or that you want to do, there are usually tasks among them that will have consequences if you do not do them. For example, if you do not pay that bill, you will receive an exhortation and it will cost you money. This ensures that you can complete these types of activities on time. With things like sports the circumstances are usually different.

If you don’t feel like exercising and you have been putting it off for a few days, and you always intent to do it, chances are you are feeling guilty about it.

You may have thoughts like, “Why don’t I do it?” Or “What a good-for-nothing am I?” Because of such thoughts, thinking about doing sports, creates a very heavy load of negativity and it becomes increasingly difficult to do it.

Formulate for yourself what it will bring you if you do it.

Believe it or not; hardly anyone ever feels like exercising. Not even those muscular Instagram guys with their kettlebells. In fact; it is sometimes not even pleasant during exercise. But…. the feeling when you are done is proud or positive in 99.9% of all people. And this motivates enough to make sure they do it. That can be the case for you too!

Think about what things on your to do list you most likely want to postpone. What things on that list do you most often procrastinate on?

Start with doing the worst item of your list first, and you’ll feel incredibly relieved when it’s done, you will have positive thoughts and confidence in your own behavior, “yes, I can!”

Therefore, plan your workouts as early as possible in the day, get it over with, the exercise itself, but also the fact that you have done what you intended to do ensures a positive feeling throughout the day.

Stop multitasking

If you do too many things at the same time, or are busy with something and something comes in between, it can drive you crazy. There is nothing more tiring than multitasking. It is one of the biggest causes of stress. Do several things at the same time and you do everything halfheartedly.

Put your phone on silent, let them wait a while and focus on what you are doing. It gives an incredible amount of peace of mind. You don’t have to be available 24 hours a day and you don’t have to answer immediately. It can wait!

Reward yourself

Learning a new habit takes a lot of time, a lot of repetition, and it will have the greatest chance of success if you consistently schedule it at a convenient time of your day and keep actively working on it.

And when you do it, give yourself an imaginary pat on the back. When you have completed a month, you really get to give yourself a reward. Think of something that is a good reward for yourself. But also after 3 months, 6 months and after a year. It takes effort and it’s great if you can!

Good luck!

I would love to hear about your experiences, and if you have any more useful tips, let me know!

Sita

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *