,

Klungelen/Muddling around

Klungelen (English below)

Beginnen met trainen en gezond eten, het is iets wat veel mensen in januari willen gaan doen en ook in september, na een zomervakantie vol tapas en sangria ,zie ik de sportschool vollopen met nieuwe leden, die na een paar weken helemaal niet terugkeren. Waarom zetten ze niet door? Vaak is het een combianatie van weerzin, laksheid, of ze hebben een beetje resultaat behaald en vinden het wel goed zo. Die weerzin, daar wil ik het vandaag over hebben want dat kan vaak liggen aan dat velen te kritisch op zichzelf zijn, en dat kan heel ondermijnend werken.

Als je met iets nieuws begint is het idee enorm leuk en spannend. Je hebt een nieuw sport-pakje gekocht en wat gezonde recepten opgezocht. Yeah!

Maar dan komt het: je moet het gaan doen. En dat is niet altijd iets wat per sé leuk is, vooral niet als je omringd bent door hippe mensen die alles perfect doen en jij niet. 

Ik ging een keer naar hiphop dansen in een strak sportpakje. De hele zaal stond vol stoere meiden met baggy pants aan, die allemaal geweldig konden dansen en dat zo te zien al jaren deden. Ik ging de hele les rechtsaf en zij allemaal naar links. En toen zag ik ook nog, tegen het einde van de les,  dat ik een groot gat bij mijn billen in die strakke legging had! Hilarisch gewoon!

Beginnen aan iets nieuws betekent dat je het niet gewend bent, en niet in alles goed bent. En dan kost het veel moeite om door te zetten en te accepteren dat je niet in alles goed hoeft te zijn. Het vergt dus ook wat mildheid naar jezelf toe.

Je ziet het in mijn video’s; ook ik ben heus niet overal heel goed in. Er waren tijden dat ik video’s opnam en dat ik geklungel er uit knipte want ik schaamde me er voor dat mensen mijn geklungel zouden zien. Maar tegenwoordig laat ik het er gewoon in staan. Sterker nog: ik krijg zelfs mails en berichten van mensen die het juist leuk vinden dat ik niet alles perfect doe, daardoor voelen ze zich prettig bij mijn workouts blijkbaar. Wie had dat gedacht? 😉 

Ik ben mijn hele leven enorm perfectionistisch geweest, ik leed aan een eetstoornis en was obsessief bezig met perfect zijn en me gedragen hoe ik dacht dat het moest.

Gelukkig heb ik hier tegenwoordig veel minder last van, want als gevolg van dat perfectionisme ging ik ook heel veel dingen uit de weg uit angst het verkeerd te doen. Dit maakt je leven dus helemaal niet leuk, als je de hele dag last hebt van zelf kritiek.

Waarom wil ik dit met jou delen? Omdat ik je wil uitnodigen om dingen die je niet goed kan in de sportschool of met je training gewoon te proberen, ook al bak je er niet zo veel van!

Wat maakt het uit? Gewoon doen en moet jij eens kijken als je het 88 keer doet zie je ineens bij de 89-e keer verbetering!

En daar groei je van, ga lekker klooien, klungelen en spelen!

Zie het als een spelletje! En ja je hebt wel eens dat je iemand ziet kijken, laat maar kijken. Dit is jouw proces. Probeer van het moment te genieten. Je gaat een oefening doen die je moeilijk vindt. Geef jezelf even de gelegenheid om te wennen en ga het niet uit de weg. Niemand kan alles perfect in het begin, ook die stoere hiphop chicks uit die les niet, zij zijn ook ergens begonnen. 

Heel veel trainingsplezier van mij gewenst en ik hoor graag van jou waar jij zo mee zit te klooien, wellicht heb ik nog wel een tip voor je!

Groeten van Sita

—————————————-

Muddling around

Starting to train and eating healthy is something many people want to do in January and also in September, after a summer vacation full of tapas and sangria, I see the gym filling up with new members, who don’t return at all after a few weeks. Why don’t they persist? Often it is a combination of aversion or they have achieved a little result and are not bothered anymore. I want to adress this aversion today, because it can often be due to the fact that many are too critical of themselves, and that can be very undermining.

When you start something new, the idea is really fun and exciting. You bought a new sports outfit and looked up some healthy recipes online to try out. Yeah!

But then: you have to do it. And that’s not always something exciting, especially when you’re surrounded by hip people who do everything perfectly and you don’t.

I once went to hip-hop dancing in a tight sports suit. The whole room was full of cool girls in baggy pants, who all danced amazingly and apparently were doing that for years. Throughout the lesson I went right and they all went left. And then I noticed, towards the end of class, that I had a big hole near my bottom in those tight leggings! Hilarious!

Starting something new means that you are not used to it, and you do not excell at everything. And then it takes a lot of effort to persevere and to accept that you don’t have to be good at everything. So it also takes some mildness towards yourself.

You can see it in my videos; I’m not very good at everything either. There were times when I recorded videos and cut muddling out because I was ashamed that people would see it. Nowadays I just leave it there. In fact, I receive emails and messages from people who like the fact that I don’t do everything perfectly, which apparently makes them feel comfortable with my workouts. Who would have thought that? 😉

I’ve been a super perfectionist all my life, I suffered from an eating disorder and was obsessed with being perfect and acting the way I thought I should.

Fortunately, I have less of a problem with this these days, because as a result of that perfectionism I avoided many things out of fear of doing it wrong. Perfectionism does not make your life fun at all, if you suffer from self-criticism all day long.

Why do I want to share this with you? Because I want to invite you to try things that you can’t do well in the gym or with your training at home, even if you suck at this!

What does it matter? Just do it and you’ll see; if you do it 88 times you suddenly see improvement at the 89th time!

And you grow from that, go messing around, fiddling and playing!

Think of it as a game! And yes, you sometimes see someone watching, let it go. This is your process. Try to enjoy the moment. You are going to do an exercise that you find difficult. Give yourself some time to get used to it and don’t shy away from it. Nobody can do everything perfectly in the beginning, not even those tough hip-hop chicks from that class, they had to learn those moves as well.

I wish you lots of fun in your training and I would love to hear from you, what are you struggeling with, maybe I have a tip for you!

Greetings from Sita

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *