Food pushers

(english below)

Ken je dat? Je probeert gezondere keuzes te gaan maken en wil iets minder alcohol gaan drinken, minder toegevoegde suikers gaan eten of juist meer groenten en fruit.

Het lukt je best wel goed en dat geeft een heel positief gevoel.

Maar dan ga je eten bij familie. Ze weten dat je wat gezonder bent gaan eten, maar ze blijven desondanks maar aandringen. “Deze taart heb ik zelf gemaakt, aah toe nou, een stukje kan toch wel?” 

In sommige gevallen worden ze zelfs verontwaardigt of boos op je “Nou gezellig hoor, heb ik me daarom zo uitgesloofd?!” Of ze zeuren net zo lang tot je maar weer voor de bijl gaat en het toch maar op eet, alleen om hun geen rot gevoel te geven.

Ik was ooit eens met een vriendin in een club, zij wilde geen alcohol drinken. Ik vond het heel goed van haar, maar toen bood een jongen die we kennen ons een drankje aan, en toen ze “Spa blauw” zei, keek hij haar aan met opgetrokken wenkbrauw. Even later kwam hij terug met drankjes, en na het nemen van een slok spuugde mijn vriendin het meteen weer uit. Een vol glas wodka in een water glas. Grappig hoor.. hahaha NOT pfffft

Je mag best een glas wijn of een stuk taart, heerlijk juist! Maar graag wanneer en waar jij dat wilt, en niet voor een ander.

Waarom doen mensen het?

Veel mensen associeren alcohol of lekkernijen met gezelligheid, vooral op feestdagen en speciale gelegenheden. Als je niet meedoet, ben je een spelbreker, niet gezellig, je plaatst je buiten de groep, je doet niet mee.

Sommige mensen houden er van om anderen te verwennen. Daar scheppen ze enorm plezier in. Wat een teleurstelling als je deze gift niet wilt accepteren. Een slap in the face!

Er zijn ook mensen die eigenlijk zelf gezonder zouden willen gaan leven, maar het lukt ze nog niet om de stap te nemen in de juiste richting. Grote kans dat ze eten in twee categorieen hebben opgedeeld: goed en slecht eten. Lekker stout zijn en een speciale gelegenheid hebben om “verboden voedsel” te eten is iets waar ze zich op verheugen, het “mag eindelijk vanavond” en ze zoeken in jou een bondgenoot. 

Als jij vervolgens weigert het ongezonde voedsel te eten, zijn ze niet alleen teleurgesteld dat je niet meedoet, ze voelen zich bekritiseert over hun eigen ongezonde gedrag, of in de steek gelaten. 

Wat kan je doen om deze “pushers” te ontwijken, en er voor te zorgen dat je doet wat jij zelf wilt en waar je zelf blij van wordt, zonder te people pleasen an alles wat men wil dat je inneemt weg te werken, waar je later spijt van krijgt? 

Hieronder wat tips voor je:

Kondig het van te voren aan

Als je voor aanvang even belt en verteld dat je geen alcohol of een toetje eet en dat je aan de lijn bent, geef je de mensen waar je heen gaat gelegenheid om iets gezonds klaar te maken (dan zijn ze heel lief) en zijn ze minder teleurgesteld als je weigert, ze weten het immers al. Dit scheelt een hoop.

Vraag om hulp

Door om hulp te vragen, geef je mensen weer iets van controlegevoel en betrek je ze bij je proces. Zo plaats je jezelf weer in de groep. Niet alle pushers staan hier voor open, maar het is te proberen, en je geeft mensen de gelegenheid om te helpen i.p.v om tegen te werken. Er zou zomaar iets moois uit kunnen komen!

Zeg “nee”

Leer “nee” zeggen en laat een stilte vallen (dat kan best spannend zijn) 

Als ze door zeuren, verander dan het onderwerp.

Waarom die stilte? 

Argumenten zoals bijvoorbeeld: “ik heb al gegeten” of “ik lust dat niet”, zwakken af. Ze geven vaak juist opening tot discussie en zorgen voor tegen argumenten. Dit is ook vaak een moment waarop  je je genoodzaakt voelt om een smoes te verzinnen om er van af te zijn, en die ander voelt dat waarschijnlijk aan.

Wil je toch iets zeggen? Zeg dan de waarheid: “Ik heb geen zin” of “ik wil niet” , daar is weinig tegen in te brengen.

Als je vertelt dat je wilt afvallen, is dit vaak een opening voor antwoorden als “je bent toch helemaal niet dik?” Of “een keertje kan toch wel?” Of “morgen kan je toch weer gezond eten?!”

Hoe meer discussie, hoe vermoeiender en vervelender het voor jou wordt.

Vertel wat voor gevoel het je geeft

Laten we voorop stellen dat het gedragvan de ander goede bedoelt is. Als je ze vertelt dat je je er heel ongemakkelijk bij voelt en je het gevoel hebt dat je niet kan weigeren, dan heb je grote kans dat ze zich helemaal niet beseffen dat het zo over komt. 

Als niks anders helpt

Zijn het geen food pushers, maar food terroristen, en zie je geen andere keuze?

Ze bestaan: mensen waar gewoonweg niks tegenin te brengen is. Ze accepteren geen nee. Je zal en moet het opeten

Hier zit niks anders op dan wat schijnheilig gedoe: dan maar dat glas wijn in de plant gooien als ze even de andere kant op kijken, die taart aan de hond geven onder de tafel, het bordje in de keuken zetten en ze complimenteren met het eten, en laten we sowieso afspreken dat dat de laatste keer is dat je daar gaat eten;-)

Succes!

Ik hoor graag van je of je hier ervaring mee hebt en wat jij in zo’n geval doet of zegt

————————————

You try to make healthier choices and want to drink a little less alcohol, eat less added sugars or more vegetables and fruit. Sounds familiar?

You manage quite well and that gives a very positive feeling.

But then you go to your family for dinner. They know you want to eat a healthier, but they still insist you eat their fatty foods. “I made this cake myself, come on, one piece won’t do no harm, right?”

In some cases they even become indignant or angry with you. “I went out of my way to cook this for you, it took me hours!” Or they whine until you give in and eat it anyway, just to make sure they don’t feel bad and get it over with.

Once I was in a club with a friend, she didn’t want to drink alcohol. I thought it was very good of her, but then a guy we know offered us a drink, and when she said “water, please”, he looked at her with a raised eyebrow. Moments later he came back with drinks, and after taking a sip my girlfriend immediately spit it out again. A full glass of vodka in a water glass. Funny .. hahaha NOT pfffft

Yes, you can have a glass of wine or a piece of cake, it’s delicious! But preferably when and where you want it, and not to keep someone else from nagging at you.

Why do people do it?

Many people associate alcohol or treats with socializing, especially on holidays and special occasions. If you don’t participate, you are a party pooper, not fun, you don’t participate.

Some people like to spoil others. They take great pleasure in that. They get very disappointed if you don’t want to accept this treat from them.

There are people who would actually like to live a healthier lifestyle themselves, but they are not yet able to take the step in the right direction. Chances are they divide food into two categories: good and bad food. Being naughty and having a special opportunity to eat “forbidden foods” is something they look forward to, it “is finally allowed tonight” and they look for an ally in you.

If you refuse to eat the unhealthy food with them, not only are they disappointed that you don’t participate, they feel criticized for their own unhealthy behavior, or even abandoned.

What can you do to avoid these “pushers”, and to make sure that you do what you want and what makes you happy, without pleasing people and getting rid of everything they want you to eat or drink, where you might regret it later?

Below are some tips for you:

Announce it in advance

If you call before the dinner date, and tell them that you do not want to have alcohol or a dessert and that you are on a healthy diet, you give the people the opportunity to prepare something healthy instead(then they are very sweet) and they are less disappointed if you refuse, they already know what’s coming. This makes a big difference.

Ask for help

By asking for help, you give people a sense of control again and involve them in your process. This way you put yourself back in the group. Not all pushers are open to this, but you can try it out, and you give people the opportunity to help instead of to work against your goal. Something beautiful could happen!

Say “no”

Learn to say “no” and let a silence fall after saying it(that can be exciting).

If they keep whining, change the topic.

Why that silence?

Arguments such as, for example, “I’ve already eaten” or “I don’t like that”, diminish the force of the word “no”. On the contrary, they often open up to discussion and provide arguments against. This is also often a time when you feel compelled to make up an excuse to get rid of it, and the other person probably senses it.

Do you want to say something? Then tell the truth: “I don’t feel like” or “I don’t want to”, there is little to argue about not wanting something.

If you say that you want to lose weight, this is often an opening for answers such as “you are not fat at all!” Or “one little piece of cake won’t hurt you” Or “tomorrow you can eat healthy again!”

The more discussion, the more tiring and annoying it becomes for you.

Tell them how it makes you feel

First, let’s say that the other person’s behavior is well-intended. If you tell them that it makes you feel very uncomfortable and you feel like you can’t refuse, then chances are they don’t realize it is coming across that way.

If nothing else helps

Are they not food pushers, but food pushing terrorists, and don’t you see any other choice?

They exist: people who simply cannot be argued against. They don’t take no. You will and shall eat what they want and do as they say.

There’s nothing else to do but some hypocritical stuff: just throw that glass of wine in the plant when they look the other way, give that cake to the dog under the table, put the plate in the kitchen and compliment them on the food without eating it, and let’s agree that that is the last time you will eat there 😉

Good luck!

I would like to hear from you if you have experience with this and what you do or say in such a case

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *